Sacombank Long Khánh Đồng Nai

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Long Khánh.

Chi nhánh Sacombank ở Long Khánh Đồng Nai

Sacombank Chi nhánh Long Khánh